جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
137 مدیریت منابع آّب دستورالعمل تهيه نقشه‌هاي هيدروژئوشيميايي 1380  
133 مدیریت منابع آّب فهرست و شناسنامه نرم‌افزارهاي مهندسي آب (بخش دوم) 1379  
132 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت روش قطبش القايي (IP)» 1378  
131 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت روش خودپتانسيل (S.P)» 1377  
130 مدیریت منابع آّب تئوري، اصول و بررسي وضعيت موجود كاربرد رديابي در كشور 1379  
127 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت روش زمين‌گرمايي» 1377  
122 مدیریت منابع آّب روش‌هاي مختلف تغذيه مصنوعي، هيدروليك و مديريت آن 1377  
118 مدیریت منابع آّب مطالعات زمين‌شناسي آب 1376  
117 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت روش مغناطيسي» 1377  
116 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «روش گراني‌سنجي» 1377  
114 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت روش‌هاي چاه‌نگاري» 1376  
111 مدیریت منابع آّب راهنماي تهيه نقشه رسوب‌خيزي 1375  
110 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت مطالعات لرزه‌اي با روش شكست مرزي» 1375  
109 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «معرفي روش‌ها» 1375  
105 سد و تونل های انتقال متمم فرهنگ فنی سدها 1376  
103 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت مطالعات الكتريك با روش مقاومت ويژه» 1375  
101 مدیریت منابع آّب فهرست و شناسنامه نرم‌افزارهاي مهندسي آب 1374  
093 مدیریت منابع آّب فرسايش رسوب در آبخيزها 1379  
090 مدیریت منابع آّب دستورالعمل محاسبه حريم چاه و قنات 1373  
089 مدیریت منابع آّب نفوذ و حركت آب در خاك (از ديدگاه آبخيزداري) 1373  
088 مدیریت منابع آّب اصول كلي سياست‌هاي مديريت آب 1373  
086 مدیریت منابع آّب ضوابطي در زمينه نظارت و تعيين اولويت مطالعه و بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني 1372  
085 مدیریت منابع آّب ارزيابي منابع، مصارف و بيلان آب 1373  
084 مدیریت منابع آّب دستورالعمل ساختار و شيوه نگارش نشريات 1372  
082 مدیریت منابع آّب توصيه‌هاي در مديريت منابع آب‌هاي زيرزميني 1372  
080 مدیریت منابع آّب مروري بر تجربيات برنامه‌ريزي آب 1372  
076 مدیریت منابع آّب رهنمودهايي در سياست‌گذاري مديريت آب 1371  
074 مدیریت منابع آّب دستورالعمل استحصال آب 1371  
060 مدیریت منابع آّب دستورالعمل كاربرد روش‌هاي منحني ses و منطقي Raitional Method در حوزه‌هاي آبخيز 1368  
005 مدیریت منابع آّب مطالعات و تهیه برنامه جامع توسعه و بهره‌برداری از منابع آب و خاک 1362  
« 1 2 3 4 5 » صفحه: