جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
135 آبیاری و زهکشی فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (فصل 18 - مهار سیل) 1379  
119 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (فصل 20 - فن‌شناسی رایانه) 1377  
092-3 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 19 - سیستم‌های خودکار در آبیاری و زهکشی و کنترل سیلاب 1373  
092-2 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 18 - تحلیل سیستم‌های منابع آب 1375  
092-1 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 17 - کنترل محیط زیست 1373  
164 مهندسی رودخانه و سواحل بررسی خسارت سیلاب 1395  
160 مهندسی رودخانه و سواحل مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل 1395  
158 اقتصادی دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب 1394  
165 آبیاری و زهکشی راهنمای استفاده و مدیریت زه‌آب‌های کشاورزی 1395  
072 مدیریت منابع آّب گزارش شناسایی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور (متدولوژی) 1370  
« 1 ... 4 5 6 7 ... 8 15 » صفحه: