ضوابط در دست اقدام

1- تدوین «راهنمای جامع طراحی مورفوهیدرولیکی پل‌ها و آبگذرها (آبروها یا کالورت‌ها) در سامانه رودخانه»

2- تدوین «شرح کلی خدمات مطالعات مدیریت جامع و یکپارچه سیلاب در سطح حوضه‌های آبریزکشور»

3- بازنگری «راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها» (ضابطه شماره 307 سازمان برنامه و بودجه کشور)

4- تدوین «راهنمای مطالعات کنترل جریان‌های واریزه‌ای»

5- بازنگری «راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه (روش‌های سازه‌ای)» (ضابطه شماره 242 سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1401/04/11
 کارشناس
 679