ضوابط در دست اقدام

1- دستورالعمل انتخاب و محاسبه شاخص های انواع خشکسالی

2- نقشه راه استقرار حسابداری ملی مصارف آب 

3- راهنمای بیلان منابع آب

4- ضوابط مدیریت مخازن سدها در زمان سیلاب

5- طراحی ساخت و نصب پل تلفریک

6- ساخت مقاطع پوششی در ایستگاه‌های هیدرومتری

7- ضابطه نحوه تقسیم و تسهیم منابع آب بین حوضه‌های آبریز درجه 2 مشترک بین دو یا چند استان

8- دستوالعمل تعیین پتانسیل آب قابل استحصال و میزان بهره‌برداری مجاز (safe yield) از آبخوان‌های آبرفتی و سازند سخت

9- راهنمای مطالعه، طراحی و بهره‌برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی

10- بازنگری دستورالعمل‌های آب زیرزمینی با تاکید بر تجارب بین‌المللی

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1400/08/05
 کارشناس
 790