ضوابط در دست اقدام

1- دستورالعمل انتخاب و محاسبه شاخص های انواع خشکسالی

2- نقشه راه استقرار حسابداری ملی مصارف آب 

3- ضوابط مدیریت مخازن سدها در زمان سیلاب

4- طراحی ساخت و نصب پل تلفریک

5- ساخت مقاطع پوششی در ایستگاه‌های هیدرومتری

6- ضابطه نحوه تقسیم و تسهیم منابع آب بین حوضه‌های آبریز درجه 2 مشترک بین دو یا چند استان

7- دستوالعمل تعیین پتانسیل آب قابل استحصال و میزان بهره‌برداری مجاز (safe yield) از آبخوان‌های آبرفتی و سازند سخت

8- راهنمای مطالعه، طراحی و بهره‌برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی

9- بازنگری دستورالعمل‌های آب زیرزمینی با تاکید بر تجارب بین‌المللی

10- راهنمای محاسبات فنی برآورد سیلاب با دوره بازگشت 

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1402/04/24
 کارشناس
 1678