ضوابط در دست اقدام

1- راهنمای خدمات مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های آبیاری و زهکشی

2- ضوابط عمومی و هیدرولیکی طراحی تاسیسات انحراف آب و آبگیری از رودخانه‌ها

3- شرح ردیف‌های عملیات نگهداری، مرمت و بهسازی سامانه‌های آبیاری و زهکشی

4- بازنگری ضابطه شماره 282 سازمان برنامه و بودجه کشور (ضوابط هیدرولیکی‌طراحی‌ساختمان‌های‌ تنظیم‌ سطح‌ آب‌ و آبگیرها در کانال‌های روباز)

5- بازنگری ضابطه شماره 317 سازمان برنامه و بودجه کشور (ضوابط طراحی‌ هیدرولیکی‌ ایستگاه‌های‌ پمپاژ شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌)

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی :
 کارشناس
 1094