ضوابط در دست اقدام

1- مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی (ضابطه شماره 124)

2- ضوابط طراحی تصفیه خانه‌های متعارف آب شرب - جایگزین ضابطه 3-121

3- دستورالعمل شست و شو و گندزدایی شبکه‌های آبرسانی

4- راهنمای بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه‌های توزیع آب شهری

5- دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه متعارف آب شهری

6- راهنمای ارتقای تصفیه‌خانه های آب

7- راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از خطوط انتقال و تلمبه خانه‌ها

8- راهنمای راه‌اندازی و شروع به کار تصفیه‌خانه‌های آب

9- ضوابط تامین و توزیع آب آشامیدنی توسط تانکرهای آبرسانی سیار

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی :
 کارشناس
 1311