ضوابط در دست اقدام

1- راهنمای واگذاری انشعاب فاضلاب به مراکز بیمارستانی

2- مجموعه ضوابط جامع بهره‌برداری از شبکه‌های فاضلاب - جلد اول: بازنگری نشریه 520 - ضوابط بهره‌برداری از شبکه‌های فاضلاب

3- مجموعه ضوابط جامع بهره‌برداری از شبکه‌های فاضلاب - جلد دوم: ضوابط شستشوی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

4- مجموعه ضوابط جامع بهره‌برداری از شبکه‌های فاضلاب - جلد سوم: ضوابط اندازه‌گیری جریان (دبی سنجی) شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

5- مجموعه ضوابط جامع بهره‌برداری از شبکه‌های فاضلاب - جلد چهارم: بازنگری نشریه 677 - دستورالعمل انجام عملیات ویدئومتری شبکه‌‌های جمع‌آوری فاضلاب

6- مجموعه ضوابط جامع بهره‌برداری از شبکه های فاضلاب - جلد پنجم: ضوابط کنترل سوسری‌های شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

7- مجموعه ضوابط جامع بهره‌برداری از شبکه‌های فاضلاب - جلد ششم: ضوابط کنترل بوی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

8- مجموعه ضوابط جامع بهره‌برداری از شبکه‌های فاضلاب - جلد هفتم: ضوابط مدیریت کنترل به هنگام و تانک‌های ذخیره در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

9- ضوابط «بهره‌برداری و نگهداری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب» - بازنگری نشریه‌های 237 و 284 سازمان برنامه و بودجه کشور

10- ضابطه «تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها با استفاده از پساب‌های شهری»

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1400/06/02
 کارشناس
 1123