ضوابط در دست اقدام

1- راهنمای مطالعات کاربردی بهسازی و ارتقاء کیفیت منابع آب سطحی

2- راهنمای شناسایی و پایش آلاینده‌های نوظهور در منابع آب

3- راهنمای پایش برخط آلاینده‌های منابع آب

4- راهنمای رصد و پایش سیانوباکترها و سموم آنها در منابع آب

5- ارزیابی استراتژیک زیست‌محیطی طرح‌های منابع آب

6- راهنمای تضمین کیفیت در برنامه‌های پایش کیفیت آب

 تاریخ ثبت : 1400/06/02
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/18
 کارشناس
 1095