اخبـــار و تــازه ها:

واژه‌نامه بر خط چند زبانه صنعت آب و فاضلاب بارگذاری شد

واژه‌نامه بر خط چند زبانه صنعت آب و فاضلاب بارگذاری شد

فراخوان همکاری در نیازسنجی، تدوین، بازنگری و نظارت بر استانداردها و ضوابط فنی آب و آبفا

فراخوان همکاری در نیازسنجی، تدوین، بازنگری و نظارت بر استانداردها و ضوابط فنی آب و آبفا (به صورت غیرحضوری)

گزارش تصویری