اخبـــار و تــازه ها:

نشست هم اندیشی کمیته فنی و کمیته‌های تخصصی

طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

گفتگو با پیشکسوتان و خبرگان صنعت آب

گفتگو با جناب آقای دکتر منعم رییس کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی

روز جهانی استاندارد

پیام نماینده مجری طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

گزارش تصویری