اخبـــار و تــازه ها:

جلسه هم‌اندیشی کمیته‌های تخصصی

طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

پیام روزجهانی استاندارد 2021

چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر

واژه‌نامه بر خط چند زبانه صنعت آب و فاضلاب بارگذاری شد

واژه‌نامه بر خط چند زبانه صنعت آب و فاضلاب بارگذاری شد

فراخوان همکاری در نیازسنجی، تدوین، بازنگری و نظارت بر استانداردها و ضوابط فنی آب و آبفا

فراخوان همکاری در نیازسنجی، تدوین، بازنگری و نظارت بر استانداردها و ضوابط فنی آب و آبفا (به صورت غیرحضوری)

گزارش تصویری