ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- نقشه راه تدوین استانداردهای هیدرومتری در مطالعات پایه منابع آب کشور 

2- تدوین نقشه ‌راه به هنگام‌سازی اطلس منابع آب

3- تهیه دستورالعمل تبخیرسنجی و روش‌های برآورد تبخیر

 

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1400/04/19
 کارشناس
 646