ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- نقشه راه تدوین استانداردهای هیدرومتری در مطالعات پایه منابع آب کشور 

2- تدوین نقشه ‌راه به هنگام‌سازی اطلس منابع آب

3- تهیه دستورالعمل تبخیرسنجی و روش‌های برآورد تبخیر

4- ارزیابی فنی دستورالعمل تهیه بیلان منابع و مصارف آب کشور و تهیه دستورالعمل جدید و تدقیق نتایج بیلان در دو حوضه آبریز در جه 2 کشور

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1398/12/06
 کارشناس
 509