اعضا

اعضای کمیته اجتماعی:

 

آقای دکتر معصومی (نماینده مشاوران - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس ارشدی (نماینده حوزه ستادی)

 

خانم دکتر سلطانی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای پور ابراهیم (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس خوشدل نیکخو (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای حبیبی (نماینده سایر دستگاه‌ها)

 

خانم مهندس بینا (نماینده وزارت جهاد کشاورزی)

 

آقای مهندس حب وطن (خبره صنعت)

 

آقای دکتر باقری (نماینده دانشگاه)

 

خانم عزیززاده (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1402/08/22
 کارشناس
 3445