اعضا

اعضای کمیته مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی‌سازی:

 

آقای مهندس حاجیانی بوشهریان (خبره صنعت)

 

آقای دکتر تهامی‌پور (خبره صنعت)

 

آقای مهندس رئیسی (نماینده جامعه مهندسان مشاور)

 

آقای دکتر ابراهیمی (نماینده حوزه ستادی وزارت نیرو)

 

آقای مهندس آهوئی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای دکتر سجادی‌فر (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای دکتر صادقی (نماینده دانشگاه)

 

آقای دکتر مروت (خبره صنعت)

 

آقای مهندس سبزی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

خانم مهندس دشتی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1399/10/09
 کارشناس
 2505