ضوابط و استانداردهای باطل شده

فهرست پیش‌نویس‌های باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

موضوع

1

33

دی 65

لوله‌ها و قطعات‌ اتصالی‌ سفالی

2

43

مرداد 66

لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ فاضلابی‌

3

103

اسفند 70

استانداردهای‌ حوض‌ته‌‌نشینی‌ استوانه‌ای‌

4

133

آذر 73

راهنمای‌ تهیه‌ اسناد مدارک‌ مناقصه‌ و اسناد مدارک‌ پیمان‌ برای‌ طرح‌های‌ تصفیه‌آب‌ و فاضلاب‌شهری‌

5

137

اسفند 73

شرح خدمات مهندسی طرح های فاضلاب و آب های سطحی

6

146

مهر 74

لوله‌ها، متعلقات‌ و آدم‌روهای‌‌ پیش‌ساخته بتنی ‌جهت لوله‌کشی‌ فاضلابروها و زهکش ها

7

164

مهر 75

راهنمای‌ تدوین‌ ضوابط و مقررات‌ درباره‌ پذیرش‌ مشترکین‌ سیستم‌ فاضلاب‌ شهری‌

8

208

اسفند 76

فهرست خدمات‌ مطالعات مرحله‌ دوم (تشریحی‌) و مرحله سوم (نظارت) طرح‌های‌ فاضلاب‌ شهری و آب‌های‌ سطحی‌

9

220

خرداد 78

آماده‌سازی‌ لجن‌ حاصل‌ از تصفیه‌فاضلاب‌ شهری‌برای‌ مصارف‌ کشاورزی‌

10

270

مهر 82

راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری- بخش سوم (تصفیه طیبعی و برکه‌های تثبیت)

فهرست استاندارهای ابلاغی باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش نویس استاندارد

تاریخ ‌انتشار

استاندارد داخلی

موضوع

شماره‌سازمان مدیریت‌ ‌و برنامه‌ریزی

سال انتشار

1

237

اسفند 79

اسفند 80

ضوابط بهداشتی‌ و ایمنی‌ پرسنل‌ تصفیه‌خانه‌های‌ فاضلاب

(در نشریه ‌1-275 بازنگری شده است.)

275

1383

2 34 اسفند 65 بهمن 71

مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری

3-118 1371
3 142 مرداد 74 مهر 75

مکمل‌ ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌آوری‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری‌ 

163 1376
4 406 91 91 دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو 14976 1391
 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1398/07/23
 کارشناس
 3109