اهداف طرح

هدف اصلی طرح، تهیه ضوابط و معیارهای فنی مورد نیاز بخش آب و آبفای کشور به منظور بهینه کردن فعالیت‌های این بخش و افزایش بهره‌وری جامعه از آب با استفاده از این ضوابط و معیارهای فنی می‌باشد و اهداف زیر را دنبال می‌کند:

طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور به منظور نیل به اهداف زیر فعالیت می‌نماید:

1- تدوین ضوابط و استانداردهای مورد نیاز برای انجام مطالعات، طراحی، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و ارزیابی پروژه‌های مختلف

2- تعیین دامنه و حجم مطالعات

3- هماهنگ و یکنواخت نمودن روش‌ها، نحوه و میزان دقت مطالعات در مراحل مختلف

4- تهیه مدارک مربوط به طرح، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری به منظور فراهم آوردن آموزه‌های لازم برای‌ ‌طراحی

5- پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور

6- استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی

7- استفاده از تخصص‌ها و تجارب کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش‌های عمومی و خصوصی

8- بهره‌گیری از تجارب دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت

9- توجه به اصول و موازین مورد عمل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات معتبر تهیه کننده استاندارد

10- حرکت در جهت بین‌المللی کردن استانداردها در راستای انطباق با ISO

 تاریخ ثبت : 1394/07/04
  آخرین به روزرسانی : 1394/07/08
 کارشناس
 4440