اعضا

اعضای کمیته محیط زیست:

 

آقای دکتر هاشمی (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس حسن‌نژاد (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس یعقوبی (نماینده پیمانکاران)

 

آقای دکتر حامدی (نماینده مشاوران)

 

آقای دکتر دهزاد (نماینده دانشگاه)

 

آقای مهندس فتحی (نماینده سازمان حفاظت محیط زیست)

 

آقای دکتر پور اصغر (خبره صنعت)

 

آقای دکتر محمدی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس ایزددوستدار (خبره صنعت)

 

خانم رسولپور (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/27
 کارشناس
 3817