اعضا

اعضای کمیته محیط زیست:

 

آقای مهندس حسن‌نژاد (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس حسین‌زاده (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس یعقوبی (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای دکتر حامدی (جامعه مهندسان مشاور ایران - نایب رئیس کمیته)

 

آقای دکتر دهزاد (نماینده دانشگاه - رئیس کمیته)

 

خانم مهندس سفلایی (نماینده سازمان حفاظت محیط زیست)

 

آقای دکتر محمدی (خبره صنعت)

 

آقای دکتر هاشمی (خبره صنعت)

 

آقای دکتر پوراصغر (خبره صنعت)

 

خانم رسولپور (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/05
 کارشناس
 2588