اعضا

اعضای کمیته مهندسی رودخانه و سواحل:

 

آقای مهندس وطن‌فدا (نماینده حوزه ستادی وزارت نیرو)

 

خانم مهندس جعفری (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس افسوس (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران - رئیس کمیته)

 

آقای دکتر بنی‌حبیب (نماینده دانشگاه)

 

آقای مهندس یزدانی (نماینده وزارت کشور)

 

آقای دکتر رستمی (خبره صنعت)

 

آقای دکتر فولادفر (خبره صنعت - نایب رئیس جلسه)

 

آقای دکتر یاسی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس عابدی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

خانم مهندس دشتی (دبیر کمیته)

 

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/05
 کارشناس
 2550