ضوابط و استانداردهای باطل شده

فهرست پیش‌نویس‌های باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

موضوع

1

1

اسفند62

قرارداد تیپ برای خدمات مهندسی آب

2

5

آذر62

کتابخانه نرمافزار- زیرروال های ورودی وخروجی (راهنمای استفادهکنندگان)

3

23

خرداد66

فهرست خدمات مراحل شناسایی و توجیهی مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی

4

35

اسفند65

دستورالعمل برنامهریزی به روش مسیر بحرانی (C.P.M)

5

39

اردیبهشت 66

راهنمای کنتر ل کمی گزارشات هواشناسی و هیدرولوژی

6

61

آذر67

راهنمای کنترل کمی گزارشات هواشناسی و هیدرولوژی (مرحله توجیهی)

7

75

اسفند68

ژئوفیزیک مهندسی و نقش آن در صنعت آب ( ناسایی روشها)

8

79

مرداد69

راهنمای تهیه رابطه دبی – اشل

9

86

آذر69

مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی طرح های توسعه منابع آب

10

99

دی 70

راهنمای چاهپیمایی در آب های زیرزمینی

11

118

آبان 72

ژئوفیزیک مهندسی و نقش آن در مهندسی آب «زمینلرزه» (شناخت)

12

127

شهریور 73

ژئوفیزیک مهندسی و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد روشهای چاه نگاری

13

154

اسفند 74

ژئو فیزیک ونقش آن درمهندسی آب «فهرست خدمات مطالعات لرزه ای به روش شکست مرزی»

14

185

اسفند 75

دستورالعمل خدمات مشاور مهندسی آب متن و شرایط کلی قرارداد

15

219

 

دستورالعمل آماربرداری از منابع آب (اندازه گیری پدیده های هواشناسی)

16

66

دی 66

راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌

17

123

تیر 73

راهنمای فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌

18

418

تیر 93

دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب

19

322 تیر 87 دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی
 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1395/10/13
 کارشناس
 3070