اعضا

اعضای کمیته فاضلاب:

 

آقای مهندسی علی‌اصغر جهانی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس فائزی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای دکتر ناظم‌زاده نراقی (نماینده جامعه مهندسان مشاور)

 

آقای مهندس محمدزاده (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای دکتر رشیدی مهرآبادی (نماینده دانشگاه)

 

آقای دکتر براتی (نماینده شرکت فاضلاب تهران)

 

آقای مهندس احمدی‌مطلق (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس قاسمی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس صابری (خبره صنعت)

 

خانم مهندس رهسپار (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس کنعانی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/08
 کارشناس
 3067