اعضا

اعضای کمیته آب:

خانم اطاعتگر ( نماینده حوزه ستادی - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس حاتمی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس غزلی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس پوراشرف (نماینده مشاوران)

 

آقای مهندس صادقپور (نماینده پیمانکاران)

 

آقای دکتر فاضلی (نماینده دانشگاه)

 

آقای مهندس الهی‌پناه (خبره صنعت)

 

آقای مهندس قنادی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس ابراهیمی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

خانم رسولپور (دبیر کمیته)

 

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/27
 کارشناس
 3233