اعضا

اعضای کمیته آب:

 

آقای مهندس آقابیگی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس غزلی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس پوراشرف (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران)

 

آقای مهندس صادقپور (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای دکتر فاضلی (نماینده دانشگاه - نایب رئیس کمیته)

 

آقای مهندس علوی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس حاج‌حریری (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس الهی‌پناه (خبره صنعت)

 

آقای مهندس قنادی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس ابراهیمی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

خانم اطاعتگر (نماینده حوزه ستادی)

 

خانم رسولپور (دبیر کمیته)

 

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1400/03/02
 کارشناس
 2734