ضوابط و استانداردهای باطل شده

فهرست پیش‌نویس‌های باطل یا ادغام شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیشنویس استاندارد

موضوع

1

11

آبان 64

ضوابط عمومی طراحی شبکه آبیاری

2

60

آبان 67

فهرست جزئیات خدمات بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

3

77

اسفند68

فهرست جزئیات خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی (فصل دوم)

4

93

اسفند 69

فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ زهکشی‌ و بهسازی‌ خاک‌ برای دشت‌هایی که در آن‌ها شبکه آبیاری احداث شده است.

5

175

اسفند75

دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیکی خاک به روش تزریق به چاهک سطحی (S.W.P.T)

6

167

آذر75

فهرست خدمات مهندسی مرحله‌ ساخت طرح‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌

7

233

 

روش آزمایش وتعیین هدایت هیدرولیک خاک غیراشباع با استفاده از دستگاه نفوذسنج گلف

8

299

مرداد 85

مشخصات فنی عمومی سامانه‌های آبیاری و زهکشی

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1394/07/28
 کارشناس
 3037