اعضا

اعضای کمیته تجهیزات:

 

آقای دکتر معصومی (نماینده مشاوران - رئیس کمیته)

 

خانم دکتر واعظ تهرانی (نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

 

آقای مهندس فقیهی (نماینده پیمانکاران)

 

آقای مهندس حجتی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس هوشمند (خبره صنعت)

 

آقای مهندس محبی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس کنعانی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1398/11/05
  آخرین به روزرسانی : 1401/11/10
 کارشناس
 1347