اعضا

اعضای کمیته تجهیزات:

 

خانم اطاعتگر (نماینده حوزه ستادی وزارت نیرو)

 

آقای مهندس عطایی‌فر (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس محمدی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

خانم دکتر واعظ تهرانی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای دکتر معصومی (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران)

 

آقای مهندس فقیهی (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای مهندس حاجیانی (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

آقای مهندس هوشمند (خبره صنعت)

 

آقای مهندس معالج (خبره صنعت)

 

آقای مهندس کنعانی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1398/11/05
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/05
 کارشناس
 429