اعضا

اعضای کمیته تجهیزات:

 

آقای دکتر معصومی (نماینده مشاوران - رئیس کمیته)

 

خانم دکتر واعظ تهرانی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس فقیهی (نماینده پیمانکاران)

 

آقای مهندس حجتی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس هوشمند (خبره صنعت)

 

آقای مهندس محبی (خبره صنعت)

 

خانم اطاعتگر (نماینده حوزه ستادی)

 

آقای مهندس کنعانی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1398/11/05
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/27
 کارشناس
 682