ضوابط و استانداردهای باطل شده

فهرست پیش‌نویس‌های باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

موضوع

1

4

تیر62

مراحل رسیدگی و تصویب گزارشات مطالعاتی آب

2

14

مهر66

برنامه ریزی آزمایشات مربوط به تعیین دانه بندی رسوبات

3

16

مهر66

راهنمای آزمایش الک برای دانه بندی ماسه

4

18

مهر66

راهنمای آزمایش پیپت برای دانه بندی لاس ورس

5

19

تیر 66

راهنمای آزمایش لوله BW برای دانه بندی ذرات ریز

6

20

تیر66

دانه بندی ذرات درشت

7

31

دی 66

راهنمای آزمایش تعیین میزان رطوبت نمونه های رسوبی

8

72

آذر68

راهنمای آزمایش هیدرومتری برای دانه بندی لای ورس

9

78

مرداد69

محاسبه بار بستمر به روش کلبی

10

190

شهریور76

راهنمای تعیین بار مواد بستر با استفاده از روش انیشتین

11

360

اردیبهشت89

مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه

 

فهرست استاندارهای ابلاغی باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

تاریخ ‌انتشار استاندارد داخلی

موضوع

شماره‌سازمان مدیریت‌ ‌و برنامه‌ریزی

سال انتشار

1

120

اسفند 72

خرداد 78

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ (در نشریه 414- الف با نشریه‌های 191 و 276 تلفیق شده است.)

190

1378

2

139

تیر 74

خرداد 78

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ (در نشریه 414- الف با نشریه‌های 190 و 276 تلفیق شده است.)

191

1378

3

251

تیر 81

آبان 82

شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل (در نشریه 414- الف با نشریه‌های 190 و 191 تلفیق شده است.)

276

1389

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1394/07/26
 کارشناس
 3360