اعضا

اعضای کمیته مدیریت منابع آب:

 

آقای دکتر ثقفیان (نماینده دانشگاه - رئیس کمیته)

 

خانم مهندس جعفری (نماینده حوزه ستادی)

 

آقای مهندس شاه‌حسینی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس شفیعی‌فر (نماینده مشاوران)

 

آقای مهندس جعفریان (خبره صنعت)

 

آقای دکتر حیدری (نماینده سایر دستگاه‌ها)

 

خانم دکتر قبادی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/27
 کارشناس
 3995