اعضا

اعضای کمیته نظام فنی اجرایی و بهره‌برداری:

 

آقای مهندس حاجیانی (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

خانم مهندس مرادی ( نماینده حوزه ستادی)

 

خانم مهندس رفیعی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس کشفی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس جوادی (نماینده مشاوران)

 

آقای مهندس رضاخانی (نماینده پیمانکاران)

 

آقای مهندس توتونچی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس شفیعی (خبره صنعت)

 

خانم دکتر قبادی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/27
 کارشناس
 3629