اعضا

اعضای کمیته نظام فنی اجرایی:

 

خانم مهندس مرادی (نماینده حوزه ستادی وزارت نیرو)

 

آقای مهندس شفیعی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس کشفی (نماینده شرکت مهندسی آب و آبفای کشور)

 

آقای مهندس امیرهوشنگ رضایی (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران)

 

آقای دکتر امیرابراهیمی (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای مهندس رضاخانی (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای مهندس توتونچی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس شهابی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس حاجیانی (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

خانم قبادی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/05
 کارشناس
 2654