ضوابط و استانداردهای باطل شده

فهرست پیش‌نویس‌های باطل شده

ردیف

شماره ‌استاندارد داخلی

تاریخ انتشار پیش‌نویس استاندارد

موضوع

1

138

اردیبهشت 74

دستورالعمل های جلوگیری از آلودگی منابع آب

2

244

 

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب ( مرحله تفصیلی)

3 250 خرداد 81

دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی)

4 286 فروردین 84

دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی)

5 280/1 مهر 83

دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی

6 426-1 1393

دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)

4 426-2 1393

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)

 

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1397/06/17
 کارشناس
 3009