اسناد تامین مواد گندزدا، مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه‌خانه‌ها و مواد شیمیایی و مصالح بستر صافی‌های مورد استفاده در تصفیه‌خانه‌ها

کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری
شماره استاندارد و پیش‌نویس 468
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
تاریخ انتشار 1401
تاریخ پیش‌نویس 1401
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/02/23
 کارشناس
 2001