اعضا

اعضای کمیته آبیاری و زهکشی:

 

آقای دکتر منعم (نماینده دانشگاه - رئیس کمیته)

 

خانم دکتر یوسفی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای دکتر نجاتی (نماینده حوزه ستادی)

 

آقای مهندس جعفری (نماینده مشاوران)

 

آقای مهندس ابوالحسنی (نماینده وزارت جهاد کشاورزی)

 

آقای مهندس رضوانی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس امینی (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای دکتر نبوی (خبره صنعت)

 

آقای مهندس سیاهی (خبره صنعت)

 

آقای دکتر محسنی (خبره صنعت)

 

خانم مهندس محرابی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1402/08/22
 کارشناس
 3809