اعضا

اعضای کمیته آبیاری و زهکشی:

 

آقای دکتر نبوی (خبره صنعت - رئیس کمیته)

 

خانم مهندس یوسفی (نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران)

 

آقای مهندس احمدجعفری (نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران)

 

آقای مهندس یارمحمدی (نماینده سندیکای پیمانکاران)

 

آقای دکتر منعم (نماینده دانشگاه - نایب رئیس کمیته)

 

آقای مهندس ابوالحسنی (نماینده وزارت جهاد کشاورزی)

 

آقای مهندس رضوانی (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)

 

آقای مهندس سیاهی (خبره صنعت)

 

آقای دکتر محسنی (خبره صنعت)

 

خانم مهندس محرابی (دبیر کمیته)

 تاریخ ثبت : 1394/07/06
  آخرین به روزرسانی : 1398/11/05
 کارشناس
 2617