ضوابط و استانداردهای در دست تدوین

1- راهنمای انتخاب روش تامین مالی و روش اجرا متناسب با پروژههای آب، فاضلاب و برقابی

2- تهیه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی، مناقصه و پیمان تامینکنندگان اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﻮر، شیرآلات، ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت

3- تهیه اسناد فعالیت بخش خصوصی در زمینه بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه‌خانه و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

4- تهیه اسناد فعالیت شرکت‌های بازرسی فنی تجهیزات صنعت آب و فاضلاب

 تاریخ ثبت : 1395/03/23
  آخرین به روزرسانی : 1402/03/29
 کارشناس
 2593