برگزاری وبینار آموزشی معرفی ضابطه «دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر بارش محتمل و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تداوم بارش»

طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در سال 1401، کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور نسبت به برگزاری وبینار آموزشی معرفی «دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر بارش محتمل و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تداوم بارش» ضابطه شماره 716 سازمان برنامه و بودجه کشور در روز دو‌شنبه مورخ 1401/05/24 با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران اقدام نمود.

وبینار مذکور با حضور بیش از 55 نفر از کارشناسان مرتبط در شرکت‌های آب منطقه‌ای و  شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید. شایان ذکر است ضابطه یادشده توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو با مسوولیت آقای دکتر ابراهیم فتاحی و تحت نظارت طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور تهیه شده است.

هدف از تهیه این دستورالعمل، ارائه روش‌ها و مراحل محاسبه حداکثر بارش محتمل می‌باشد.  دستورالعمل تعیین حداکثر بارش محتمل با هدف ایجاد یکنواختی در روش محاسبه این معیار ارائه می‌گردد، هر چند که اتخاذ برخی تصمیمات کارشناسی در طی مراحل برآورد و با توجه به شرایط داده‌ها و ویژگی‌های منطقه همچنان به عهده طراح خواهد بود.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص این ضابطه در قالب فرم‌ نظرسنجی ذیل اعلام و به آدرس waterstandard@wrm.ir ارسال فرمایید.

فرم نظرسنجی

فایل ارائه 1

فایل ارائه 2

کد خبر: 50011
  تاریخ خبر : 1401/05/11