جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
478 مدیریت منابع آّب روش‌های برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی مختلف 1399 266  
085 مدیریت منابع آّب راهنمای مطالعات ژئوفیزیک‌ در آب‌های‌ زیرزمینی‌ 1369 700  
232 مدیریت منابع آّب راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت 1379 691  
255 مدیریت منابع آّب شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM) 1382 776  
332 مدیریت منابع آّب كاربرد ژئوفيزيك در خورندگي خاك و آلودگي منابع آب «شناخت و راهنما» 1387 681  
337 مدیریت منابع آّب راهنماي تهيه مدل رياضي آب‌هاي زيرزميني 1387 785