راهنماي روش‌های توزيع مکانی عوامل اقليمی با استفاده از داده‌های نقطه‌اي

برآورد تغييرات مكاني عوامل هواشناسي در بسياري از مطالعات هواشناسي و منابع آب اجتناب‌ناپذير است. ولي به‌دليل عدم امكان پوشش منطقه توسط ايستگاه‌هاي اندازه‌گيري، برآورد عامل مورد نظر براي مناطق بين ايستگاه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد. روش‌هاي مختلفي براي برآورد توزيع مكاني بارندگي و ساير عوامل هواشناسي وجود دارد كه در اين راهنما به آن پرداخته شده است و اين راهنما با هدف ارائه نحوه برآورد توزيع مكاني متغيرهاي اقليمي با استفاده از روش‌هاي مختلف و انتخاب مناسب‌ترين آنها تهيه شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 368
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 585
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1389
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1224