دستورالعمل و ضوابط تقسيم‌بندي و كدگذاري حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي در سطح كشور

در مطالعات و تحقيقات منابع آب، آمار و اطلاعات پايه از اركان اصلي محسوب مي‌شود و استفاده از «كد» به‌منظور ابزار دسته‌بندي و دسترسي امري الزامي مي‌باشد. در سال‌هاي اخير كدگذاري حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي به اشكال مختلفي صورت گرفته است كه باعث عدم يكنواختي در مطالعات مرتبط گرديده است. لذا اين نشريه با هدف يكپارچگي در تقسيم‌بندي و كدگذاري حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي تهيه گرديده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 282
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 310
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1383
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/29
 dibagroup
 3211