دستورالعمل كاربرد روش‌هاي رديابي در مطالعات آبخوان‌هاي آبرفتي

اين نشريه با عنوان راهنماي دستورالعمل كاربرد روش‌هاي رديابي در مطالعات آبخوان‌هاي آبرفتي مي‌باشد. اين مشخصات فني عمومي با بهره‌گيري از استانداردهاي بين‌المللي و ملي و تجارب موجود براي استفاده در پروژه‌هاي سدسازي تدوين شده است . اين نشريه كه براي بهره‌برداري به عنوان بخشي از اسناد پيمان‌هاي سدسازي تهيه شده است، به بيان كمي و كيفي معيارهايي مي‌پردازد كه براي اجراي پروژه هاي‌سدسازي الزامي است. اگر چه اين معيارها به‌طور عمده فني است، اما در موارد ضروري معيارهاي حقوقي و مالي مترتب بر موارد فني ‌را ‌نيزتعيين مي‌كند.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 263
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 552
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1091