راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی

این ضابطه با عنوان «راهنمای ارزیابی تفصیلی عملکرد سامانه های آبیاری و زهکشی سطحی» به منظور فراهم آوردن رویه‌ای یکسان برای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی تهیه شده است. در این ضابطه، ابتدا به
معرفی مبانی کلی ارزیابی عملکرد پرداخته می شود و سپس شاخص های ارزیابی بازگو می شود و از میان آن‌ها تعدادی شاخص مهم‌تر انتخاب می‌گردد. پس از آن، شیوه انجام بازدیدهای میدانی از دیدگاه‌های فیزیکی، مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری، محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌شود. مجموعه حاضر به ارزیابان می‌آموزد که چگونه طرحی را از دیدگاه‌های مختلف سازه‌ای و غیرسازه‌ای ارزیابی کنند و در پایان نتایج ارزیابی را با یکدیگر تلفیق کرده و توصیه‌هایی برای انجام مطالعات بازسازی یا نوسازی ارائه می‌نماید.
فهرست خدمات این مطالعات نیز در پیوست 6 این ضابطه آورده شده است تا بتواند برای عقد قرارداد بین کارفرما و مشاور مورد استفاده قرار گیرد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 385-386
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 753
تاریخ انتشار 1397
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/19
 dibagroup
 1320