شــرح کلــی خــدمات مطالعــات تــوجیهی طرح‌های آبیاری و زهکشی

این ضابطه با عنوان «شــرح کلــی خــدمات مطالعــات تــوجیهی طرح‌های آبیاری و زهکشی» بوده و با بـازنگری شرح خدمات موجود با هدف ارائـه چـارچوب و اسـتانداردی واحـد بـرای همـاهنگی در انجــام مطالعات توجیهی اولیه و توجیهی نهایی (شامل طراحی پایه) سامانه‌های آبیاری و زهکشی تهیه شده است و نحوه بررسـی جنبـه‌هـای مختلـف طرح از دیدگاه‌هـای فنـی - اجرایـی، اقتصـادی - اجتمـاعی و زیسـت‌محیطـی و پایـداری منـابع تولید کشاورزی را در برمی‌گیرد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 371 - 372 - 373 - 374
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 814
تاریخ انتشار 1399
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1554