دستورالعمل رفتارسنجي كمي آب‌هاي زيرزميني

با هدف بررسي و تعيين ميزان اثرات عوامل مختلف در رفتار ابخوان‌ها تهيه گرديده است كه در بررسي‌هاي كمي منابع آب زيرزميني از جمله اندازه‌گيري‌هاي آبدهي نوسانات سطح آب زيرزميني به‌منظور تعيين ميزان تخليه آبخوان‌ها و تغييرات حجم ذخيره آن‌ها در طول زمان كاربرد دارد.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 260
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 665
تاریخ انتشار 1393
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1181