راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی

با عنوان «راهنماي تعيين ارزش اقتصادي آب براي مصارف كشاورزي» مباحث مربوط به ارزش اقتصادي آب در مصارف كشاورزي را بيان مي‌دارد. مقوله‌ها و روش‌هاي ارزش‌گذاري در تمامي ابعاد و مصارف آب در نشريه شماره 331 تحت عنوان «راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش‌گذاري و توجيه اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب» ارائه شده و راهنماي حاضر در ادامه همان نشريه با تمركز بر ارزش‌گذاري آب در مصارف كشاورزي به عنوان عمده‌ترين مصرف‌كننده آب كشور تهيه شده است. در اين راستا مفاهيم، تعاريف و روش‌هاي تعيين ارزش اقتصادي آب در مصارف كشاورزي با تكيه بر معتبرترين منابع بين‌المللي و داخلي بيان شده است. مثال‌هاي موردي ارائه شده در اين نشريه بيان‌گر كاربرد علمي روش‌هاي ارزش‌گذاري اقتصادي آب است. توصيه اين نشريه در استفاده از روش‌هاي مختلف بيان‌گر اين است كه روش‌ پسماند كه تاكنون در طرح‌هاي تامين آب كشاورزي به صورت فراگير كاربرد داشته، كماكان در مورد طرح‌هاي كوچك با آثار اقتصادي - اجتماعي محدود در سطح محلي و محدوديت هزينه و زمان، مورد استفاده قرار گيرد. در طرح‌هاي بزرگ مقياس با دامنه تاثيرات فرامنطقه‌اي يا ملي و همچنين طرح‌هايي كه در آن مساله تخصيص آب بين مصارف مختلف اهميت زيادي دارد، روش‌هاي ديگر ارزش‌گذاري اقتصادي آب از جمله دو روش برنامه‌ريزي رياضي و برآورد تابع توليد، در كنار روش پسماند توصيه مي‌شود. بديهي است با توجه به عدم وجود كار مشابه تحت عنوان راهنما، اين راهنما را مي‌توان به عنوان مدخلي بر تهيه استاندارد برآورد ارزش اقتصادي آب براي مصارف كشاورزي دانست.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 348
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 666
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 2788