بازنگري مشخصات فني و عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي (بازنگري نشريه 108)

اين نشريه با عنوان «بازنگري مشخصات فني عمومي كارهاي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي» به‌منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در دستورالعمل‌هاي اجرايي كارهاي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي كشور، تهيه و تدوين شده است. اين مجموعه شامل سيزده فصل بوده و براساس استانداردها، آيين‌نامه‌ها و نشريات داخلي و خارجي به رشته تحرير درآمده است. رعايت كامل مفاد اين نشريه از طرف دستگاه‌هاي اجرايي، مهندسان مشاور، پيمانكاران و عوامل ديگر در طرح‌هاي عمراني الزامي است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 336
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 108_r1
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 4727