مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه‌های آبیاری و زهکشی

این ضابطه با عنوان «راهنمای تهیه مشخصات فنی ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه‌‌های آبیاری» در دو بخش تجهیزات همسان و غیرهمسان تهیه و تدوین شده است که می‌تواند برای دستگاه‌های اجرایی، مهندسین مشاور و بازرسین ساخت و نصب مورد استفاده قرار گیرد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 333
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 699
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1337