ضوابط و معيارهاي طراحي و نقشه‌هاي‌ همسان سازه‌هاي زهكشي زيرزميني

اين نشريه با عنوان «ضوابط و معيارهاي طراحي و نقشه‌هاي همسان سازه‌هاي زهكشي زيرزميني» که در بردارنده مجموعه‌ای از معیارهای طراحی و نقشه‌های همسان برای سازه‌های شبکه زهکشی زیرزمینی مزرعه است با هدف ارائه مبانی همسان برای طراحی و اجرای سازه‌ها در این سامانه‌ها تهیه شده است. محتوای نشریه از دو بخش اصلی شامل 1-معیارها و 2- نقشه‌های همسان تشکیل شده است. بخش معیارها در بردارنده مجموعه راهنماهایی برای طراحی شبکه زهکشی زیرزمینی از جمله جریان طراحی، فضای آزاد، انتخاب قطر مناسب برای لوله‌های زهکشی و نیز تمهیدات و سازه‌های حفاظتی و اتصالات لوله‌ها است. بخش نقشه‌های همسان نیز مجموعه‌ای از نقشه‌هایی است که به‌طور معمول در طراحی و اجرای شبکه‌های زهکشی زیرزمینی به‌کار برده می‌شوند. مانند: ترانشه زهکشی، انواع آدم رو برای بازبینی خطوط زهکشی، آبروهای زیرگذر، سازه‌های تخلیه انتهایی و نیز سازه‌های حفاظتی شبکه.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 326
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 576
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1194