راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک

این نشریه با عنوان «راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک» شامل روش‌های برآورد و تعیین ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد و موارد کاربرد آن در زهکشی را ارائه می‌کند و در این رابطه منابع تخلیه و تغذیه آب زیرزمینی در نیمرخ خاک می‌پردازد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 319
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 492
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1145