دستورالعمل كاربرد روش‌هاي رديابي در مطالعات كارست و سازندهاي سخت

اين نشريه با عنوان دستورالعمل كاربرد روش‌هاي رديابي در مطالعات كارست و سازندهاي سخت مي‌باشد.كه مشتمل بر دوازده فصل بوده با هدف مطالعات كمي و كيفي رديابي آب‌هاي زيرزميني در كارست و سازندهاي سخت تهيه شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 257
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 546
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1012