معيارها و ضوابط فني عمليات اكتشافي ژئوتكنيك سامانه‌هاي آبياري و زهكشي

با عنوان «معيارها و ضوابط فني عمليات اكتشافي ژئوتكنيك سامانه‌هاي آبياري و زهكشي مقدار و روش انجام كاوش‌هاي ژئوتكنيكي در سامانه‌هاي آبياري و زهكشي» را كه يكي از ضرورت‌هاي مطالعات اين سامانه‌ها مي‌باشد را ارائه مي‌نمايد. سامانه‌هاي آبياري و زهكشي مورد بحث در اين نشريه شامل كانال‌ها، زهكش‌ها، خطوط لوله، و سازه‌هاي مرتبط شامل ايستگاه‌هاي پمپاژ، بندهاي انحرافي، آبگيرها و... مي‌باشد. حداقل عمليات ژئوتكنيك موردنياز بسته به ابعاد و اندازه پروژه و شرايط ژئوتكنيكي محل، شامل حفر چاهك‌هاي دستي، گمانه‌هاي ماشيني و انجام آزمايش‌هاي صحرايي و آزمايشگاهي در اين نشريه ارائه شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 295
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 493
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1384
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 1031