راهنماي ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني

با عنوان "راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زيرزميني" راهنمايي براي جمع‌آوري، پردازش و تحليل داده‌ها به منظور انجام مطالعات ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني در سطح مزرعه و شبكه است. با انجام اين مطالعات، ميزان انطباق عملكرد شبكه زهكشي با اهداف اوليه طراحي به صورت سازماندهي شده بررسي و تحليل مي‌شود. ارزيابي به دو مرحله اجمالي و تفصيلي تقسيم شده تا در صورت عملكرد مطلوب سيستم در مرحله اجمالي از انجام مطالعات اضافي پرهيز شود.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 284
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 381
تاریخ انتشار 1387
تاریخ پیش‌نویس 1383
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/29
 dibagroup
 948