ضوابط طراحي سازه‌هاي اتصال و تخليه زهكش‌هاي روباز

ضوابط طراحي سازه‌هاي اتصال و تخليه زهكشها را ارائه مي‌نمايد. ضوابط طراحي اين نوع سازه‌ها به لحاظ انتخاب نوع و ظرفيت و ابعاد طراحي، سرعت جريان در سازه، حفاظت سازه در مقابل فرسايش و تعيين شرايط تخليه ثقلي و يا تخليه با پمپاژ زهكشها تهيه شده است. در اين نشريه از استانداردهاي معتبر بين‌المللي با استفاده از تجارب كارشناسي كسب شده از طرحهاي اجرا شده در سطح كشور استفاده شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 279
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 358
تاریخ انتشار 1385
تاریخ پیش‌نویس 1383
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 872