راهنماي كاربرد مدل‌هاي تجربي و نظري آب‌شويي نمك‌هاي خاك‌هاي شور

در طرحهاي مطالعاتي بررسي اصلاح فيزيكو– شيميايي خاكهاي شور و يا شور و سديمي، تعيين ميزان آب لازم براي آبشويي نمكهاي محلول از نيمرخ خاكها با استفاده از آزمونهاي مزرعه‌اي با اهميت توصيه شده است، در بررسيهاي جاري و متداول با استفاده از مقادير متفاوت آب آبشويي و تهيه نمونه‌هاي متعدد آب، خاك و زه‌آب، تغييرات نمك در فرايند آبشويي، مطالعه و بررسي مي‌شود. اجراي اين روشها كه مرسوم‌ترين شيوه در اصلاح و بهسازي خاكهاي ذكر شده است، مستلزم صرف وقت و هزينه زياد آزمونهاي مزرعه‌اي است. در سالهاي اخير با بررسي و شناخت فرايندهاي فيزيكي و شيميايي خاك مدلهايي بر پايه متغيرهاي مربوط به‌صورت روابط رياضي، معادله‌هاي نظري و تجربي ارائه شده است. در اين راهنما به معرفي و تشريح تعدادي از مدلهاي معروف و كارآمد نظري و تجربي آبشويي نمكهاي محلول از نيمرخ خاكها كه استفاده از آنها عموميت بيشتري دارد، پرداخته شده است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 276
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 359
تاریخ انتشار 1385
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1029