فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني

اين نشريه با عنوان «فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني» روش مطالعه به‌منظور ارزيابي عملكرد سامانه‌هاي زهكشي زيرزميني در حال بهره‌برداري را به‌طور جامع و در دو مرحله ارزيابي اجمالي و ارزيابي تفصيلي ارائه مي‌دهد. در قسمت اول با جمع‌بندي اطلاعات موجود، انجام اندازه‌گيري‌هاي لازم و بازديدهاي محدود صحرايي از منطقه، بايد بتوان به اهداف كلي مورد نظر دسترسي پيدا نمود. چنانچه در اين مرحله مشكلات مهمي جلب توجه كند كه نيازمند مطالعات بيشتر باشد. انجام بررسي‌هاي دقيق‌تر و تفصيلي ضروري مي‌شود. در مرحله تفصيلي اندازه‌گيري‌ها و مطالعات دقيق صحرايي مورد نياز بوده ولي از گستردگي كمتري نسبت به مرحله اول برخوردار است.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 274
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 320
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 717