راهنماي طراحي و انتخاب موادو مصالح براي زهكش‌هاي زيرزميني

راهنماي طراحي مواد و مصالح براي زهكشهاي زيرزميني را ارائه مي‌نمايد. مواد و مصالح مورد بحث در اين نشريه شامل پوششهاي دانه‌اي و مصنوعي بوده و لوله‌هاي سفالي، بتني و پلاستيكي را در برمي‌گيرد. اين نشريه مي‌تواند راهنماي مناسبي براي مهندسان طراح شبكه‌هاي زهكشي باشد تا بتوانند بسته به شرايط منطقه بهترين مواد و مصالح را انتخاب نمايند.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 266
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 368
تاریخ انتشار 1385
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 865