ضوابط و معيارهاي فني‌ آبياري‌ تحت فشار (طراحي)

اين نشريه با عنوان ضوابط طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار تهيه شده است. در اين نشريه،كه با هدف افزايش كيفيت مطالعه و طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار و يكنواخت نمودن نحوه انجام آن در سطح كشور تدوين گرديده، مطالبي از قبيل: مطالعات پايه طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار، ضوابط طراحي آبياري باراني، موضعي و ايستگاههاي پمپاژ آبياري تحت فشار ارائه مي‎گردد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 228
شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 286
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1378
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 3660