ضوابط هيدروليكي‌طراحي‌ساختمان‌هاي‌ تنظيم‌ سطح‌ آب‌ و آبگيرها در كانال‌هاي روباز

ضوابط طراحي هيدروليكي انواع سازه‌هاي تنظيم سطح آب و آبگيرهاي كانال‌هاي روباز را ارائه مي‌نمايد. سازه‌هاي تنظيم سطح آب مورد بررسي در اين نشريه شامل سازه‌هاي استاتيك و سازه‌هاي مجهز به دريچه كشويي، دريچه‌هاي قطاعي و دريچه‌هاي خودكار هيدروليكي مي‌باشد كه سطح آب را در بالادست يا پايين‌دست خود تنظيم مي‌نمايند. انواع سازه‌هاي آبگيري مورد بررسي مجهز به انواع دريچه‌هاي مدول و دريچه‌هاي غيرمدول [كشويي] مي‌باشد كه براي هر مورد مباني طرحي هيدروليكي ارائه شده است. اين نشريه مي‌تواند راهنماي مناسبي براي مهندسين طراح شبكه‌هاي آبياري باشد تا در يكنواختي طراحي اين نوع سازه‌ها موثر واقع گردد.

کمیته آبیاری و زهکشی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 206
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 282
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/06
 dibagroup
 2121